Post

Europejska strategia na rzecz równości płci: Niwelowanie różnic

Europejska strategia równości płci jest polityką o ustalonych celach, która ma przyczynić się do osiągnięcia celu Europy, jakim jest stanie się unią równości płci do roku 2025. Ogólnym celem jest, aby obywatele UE, niezależnie od płci i wieku, mogli realizować swoje ścieżki życiowe na równych warunkach.

Brak równowagi między płciami w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Dane zebrane w konkluzjach prezydencji na temat równości płci, dotyczące sektora kultury i sektora kreatywnego, pozwoliły określić przeszkody, na jakie napotykają kobiety pracujące w tym sektorze w związku z nierównym traktowaniem:

  • Ograniczona dostępność i zasoby w tej dziedzinie.
  • Mniejsza rekompensata finansowa za ich usługi.
  • Ponadto istnieje mniej możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych lub innych wpływowych stanowisk.
  • Wreszcie, zdarzają się przypadki molestowania seksualnego, stereotypów płciowych i seksizmu.

Powyższe fakty świadczą o istnieniu różnic między płciami w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz o tym, jak deprecjonowana jest płeć żeńska.

Europejska Strategia Równości Płci: Plan działania

Aby móc cieszyć się różnorodnością kulturową, konieczne jest wspieranie równości płci. Zmiana społeczna nastąpi, jeśli wyeliminujemy tego rodzaju stereotypy. Plan działania w celu osiągnięcia równości w sektorze kultury i sektorze kreatywnym był następujący:

  • Udokumentować warunki pracy, z jakimi stykają się kobiety profesjonalistki.
  • Na podstawie zebranych informacji grupa ekspertów, Otwarta Metoda Koordynacji (OMC), przeanalizowała fakty i przedstawiła sugestie odpowiadające wyzwaniom.

Grupa ekspertów OMC sformułowała w swoim raporcie następujące zalecenia:

  • Szeroko zakrojone badania nad nierównościami płci w całej Europie.
  • Używanie języka, który wskazuje na wrażliwość na płeć.
  • Dostosowanie warunków w miejscu pracy do warunków promujących równość płci.

Rola programu Kreatywna Europa

Nowy program Kreatywna Europa stara się przeciwdziałać przypadkom nierówności płci w sektorze kultury i kreatywności, a także wzmacniać pozycję artystek i profesjonalistek poprzez zapewnienie równych szans finansowania.

iED jest aktywnym orędownikiem europejskiej strategii równości płci oraz członkiem silnego partnerstwa, którego misją jest przywrócenie równowagi płci. Jeśli chciałbyś przyczynić się do realizacji naszej misji, skontaktuj się z naszym zespołem.