Post

Wspieranie rozwoju w południowym regionie Morza Śródziemnego

Niedawny kryzys gospodarczy i polityczny w południowym regionie Morza Śródziemnego oraz wysokie wskaźniki bezrobocia wśród młodych wykształconych ludzi pokazują, że dostęp do wyższego wykształcenia nie jest wystarczający dla stabilności gospodarczej i politycznej oraz tworzenia miejsc pracy. Podobnie jak na całym świecie, firmy produkcyjne coraz częściej poszukują wiedzy, która pozwoli im spełnić wymagania trzech głównych systemów jako całości: Jakość, Środowisko oraz Zdrowie i Bezpieczeństwo.

Projekt SM Weld promuje nowatorski model kształcenia i szkolenia w ramach powiązań między uniwersytetami a przemysłem w celu podniesienia jakości siły roboczej, przyczyniając się jednocześnie do transferu wiedzy; zwiększenia szans zatrudnienia inżynierów i personelu technicznego, jak również zaopatrzenia przemysłu północnoafrykańskiego w wysoko wykwalifikowany personel.

Projekt ma na celu połączenie uniwersytetów, przedsiębiorstw i społeczeństwa,

  • zwiększanie szans na zatrudnienie - poprzez innowacje w nauce, specjalizację, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
  • wzmocnienie przedsiębiorczości - poprzez stworzenie wspólnego doradztwa dla trenerów spawalnictwa i firm audytorskich zajmujących się spawaniem.

18 partnerów projektu z Europy i południowego regionu Morza Śródziemnego dąży do wdrożenia Międzynarodowego Systemu Kształcenia Wyższego i Kwalifikacji Praktycznych Personelu Sp awalniczego w oparciu o zharmonizowany Europejski System Spawalniczy. W ten sposób partnerzy chcą przyczynić się do dobrobytu i poprawy standardów życia w krajach objętych projektem poprzez zabezpieczenie i tworzenie nowych miejsc pracy w strategicznych obszarach produkcyjnych.

iED jako partner projektu opracował plan zapewnienia jakości projektu, jak również biznes plan dla Centrum Spawalniczego.