Post

Znaczenie równości w nowoczesnych społeczeństwach

Potrzeba zwiększenia szacunku i równości w nowoczesnych społeczeństwach jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Ponadto statystyki pokazują, że pandemia ma poważny negatywny wpływ na najbardziej wrażliwe grupy społeczne. Z powodu COVID-19, ponad 71 milionów ludzi żyje w warunkach skrajnego ubóstwa.

Przyczyny i skutki nierówności społecznych

Nierówność społeczna opiera się na nierównym podziale ekonomicznym wśród ludności. Przykładami efektów nierówności społecznych są między innymi: warunki zatrudnienia, edukacja, dochody. Wśród czynników, które powodują to zjawisko społeczne są: wpływ rodziny, dziedziczenie bogactwa, nierówna jakość edukacji, itp.

SDGs a promocja równości we współczesnych społeczeństwach

Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, opracowana przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, obejmuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Celem tych 17 Celów jest osiągnięcie trwałego pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, a także równości we współczesnych społeczeństwach.

Oczywiście, wśród 17 SDGs, które mają na celu równość społeczną są następujące:

  • Pierwszy SDG: Cel ten dotyczy zakończenia wszelkich form ubóstwa i to w skali globalnej.
  • Czwarty SDG: Chodzi o promowanie możliwości równej jakości edukacji i uczenia się przez całe życie dla wszystkich.
  • Piąty SDG: dotyczy promowania i osiągania równości płci, wraz z równouprawnieniem kobiet i dziewcząt.
  • Ósmy SDG: Wspieranie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, z możliwością godnej pracy dla wszystkich.
  • Dziesiąty SDG: Chodzi o zmniejszenie nierówności w krajach i na poziomie ponadnarodowym.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Institute of Entrepreneurship Development - iED) uznaje znaczenie równości i jest aktywnym uczestnikiem wielu europejskich projektów, które ją promują. Na przykład, "RESPECT: Youths' REspect of Solidarity, Peace, Equality, Citizenship and Tolerance through creativity" to projekt Erasmus+, który ma na celu przyczynić się do osiągnięcia tych celów, wykorzystując kreatywność jako medium.