Post

Zaproszenie do wygłoszenia referatów - easyRights

Termin składania wniosków: 30-Dec-2020Journal
: Social SciencesSpecial
Issue Title: Enabling (im)migrants integration through ICT innovation solutions: Challenges, Opportunities, Pitfalls and
ObstaclesZgłoszenie

abstraktu

: 1000 słów, w tym tło, ramy koncepcyjne, metody, ustalenia i znaczenieProszę

przesłać abstrakt i wszelkie pytania do redaktora naczelnego wydania specjalnego, dr Maryam Karimi (Maryam.karimi@polimi.it)


.Powiadomienie wybranych autorów: 15 stycznia 2021 r.Termin
nadsyłania manuskryptów:


30 czerwca 2021 r.

Kontekst

Niniejsze zaproszenie do składania prac zostało wystosowane w kontekście projektu easyRights, finansowanego przez UE w ramach programu Horyzont 2020 (H2020), w którym uczestniczą partnerzy z Grecji, Włoch, Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Głównym celem projektu jest połączenie współtworzenia i technologii AI w celu ułatwienia zrozumienia i dostępu imigrantów spoza UE do usług, do których są uprawnieni. Jego działania obejmują organizację 2 hackathonów (2020-2021 i 2021-2022) w każdym z 4 pilotażowych miejsc: Birmingham (UK), Larissa (EL), Malaga (ES) i Palermo (IT), w celu zamówienia rozwoju oryginalnych i innowacyjnych aplikacji IT zgodnych z technicznymi funkcjami platformy easyRights i poprawy usług lokalnej administracji publicznej.

Wydanie specjalne Wprowadzenie

Dla wielu krajów europejskich integracja migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl stanowi poważne wyzwanie, ale także wyjątkową okazję do transformacji. Wciąż jednak występują tam znaczne nierówności i dyskryminacja. Rozwój ICT i cyfryzacja usług może pomóc w integracji tych (im)migrantów, którzy ze względu na swoje różnice mają trudności z adaptacją i dostępem do usług, których potrzebują w krajach przyjmujących. Dlatego też obszar TIK ma ogromną szansę przyczynić się do integracji (im)migrantów. Może to nastąpić poprzez opracowanie rozwiązań ułatwiających im dostęp do istniejących systemów społecznych i opieki publicznej.


Nauki społeczne dążą do stworzenia lepszych powiązań między teoretycznymi i empirycznymi badaniami a praktyką polityczną związaną z integracją (im)migrantów poprzez rozwiązania ICT. W tym wydaniu specjalnym mile widziane są zarówno artykuły teoretyczne lub metodologiczne, jak i oparte na badaniach empirycznych, które rzucają światło na to, czy, w jakim stopniu i na jakich warunkach rozwiązania ICT umożliwiają (im)migrantom lepszy dostęp do usług i korzystanie z nich i/lub zwiększają ich dobrobyt, a także omawiają, w jaki sposób innowacje ICT mogą otworzyć się na nauki społeczne, badania miejskie i politykę miejską, zwłaszcza w Europie. Artykuły mogą dotyczyć poszczególnych krajów lub mieć podejście porównawcze. W związku z tym zapraszamy do składania prac badawczych zarówno ze środowisk akademickich, jak i praktyków w następujących trzech obszarach tematycznych.

Szczegółowe tematy mogą obejmować następujące zagadnienia (ale nie tylko):

Integracja (Im)migrantów poprzez wykorzystanie technologii

- Usługi integracyjne wspierane przez IT: kwestie teoretyczne i/lub metodologiczne-
Usługi integracyjne wspierane przez IT: doświadczenia, studia przypadków-

Ułatwianie


dostępu (im)migrantów do usług integracyjnych-


Uczenie się przez działanie w rozwiązaniach integracyjnych ICT (im


)migrantów-Sztuczna inteligencja i językowa mediacja wielokulturowa-
Tworzenie polityki opartej na
ICT

Zaangażowanie (im)migrantów we współtworzenie rozwiązań informatycznych służących integracji

- Współprojektowanie jako strategia integracji-
Współprojektowanie usług integracyjnych opartych na technologiach informatycznych z (im)migrantami: studia przypadków-
Społeczności cyfrowe (im)migrantów i ich wzajemne oddziaływanie z ekosystemem usług

ICT do badania pułapek, przeszkód i możliwości związanych z integracją

- Tworzenie polityki opartej na danych dla (im)migrantów -
Mapowanie pułapek, przeszkód i możliwości związanych z integracją za pomocą otwartych i dużych danych -
Badanie istniejących polityk ICT w zakresie integracji (im)mig

rantów

Zobacz pełne zaproszenie tutaj!