Post

Znaczenie społeczności lokalnych w integracji imigrantów

Społeczności lokalne to miejsca, w których odbywa się integracja imigrantów. Jest to miejsce, w którym zarówno migranci, jak i miejscowi mieszają się i współdziałają w codziennym życiu, czy to w miejscu pracy, szkole, na lokalnym rynku, czy w kościele. Podsumowując, działania na rzecz integracji imigrantów wymagają elementów interakcji społecznej, działając jak tygiel dla istnienia różnych cywilizacji.

Niniejszy artykuł wyjaśni, dlaczego integracja imigrantów jest niezbędna i jak można ją osiągnąć na poziomie lokalnym. Wreszcie, daje on wgląd w pracę wykonaną w ramach projektu IntegrAction

EU w celu wsparcia integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl ze społeczeństwem.

Dlaczego integracja imigrantów jest ważna?

Zanim przejdziemy do omówienia znaczenia społeczności lokalnych w integracji imigrantów, powinniśmy najpierw zapoznać się z definicją integracji. Integracja to "włączenie jak równych sobie do społeczeństwa lub organizacji jednostek z różnych grup." Zatem integracja nie polega tylko na przyjęciu lub zaakceptowaniu cudzoziemców w kraju przyjmującym, ale raczej wyznacza całe ich zaangażowanie w życie społeczne.

Integracja imigrantów pomaga budować silniejsze, bardziej integracyjne i zróżnicowane kulturowo społeczności z istotnymi korzyściami dla kraju przyjmującego i samych imigrantów. W szczególności, imigranci przynoszą o wiele więcej rzeczy niż tylko swoje ubrania i niezbędne rzeczy w bagażu. Co najważniejsze, wnoszą ze sobą swoje umiejętności, pragnienie pracy, różne pomysły i kulturę. Mogą oni pobudzić wzrost gospodarczy i ożywić całe dzielnice i społeczności.

Ponieważ Europejczycy zaczęli masowo opuszczać obszary wiejskie w poszukiwaniu lepszego życia w miastach, imigranci zaczęli zajmować ich miejsca, znajdując zatrudnienie w rolnictwie. W związku z tym, wiele zbiorów w całej Europie w dużej mierze zależy od pracy wykonywanej przez imigrantów. Bez nich nie byłoby prawie nikogo, kto zbierałby plony, a one by się marnowały. Na przykład Manolada

to słynny region uprawy truskawek w Grecji, który opiera się prawie całkowicie na pracownikach migrujących. Imigranci wykonujący pracę fizyczną na farmieBazując na

powyższym, imigranci są niezbędni do wzmocnienia kluczowych sektorów gospodarki, takich jak rolnictwo, które zapewnia bezpieczeństwo żywności i przystępne ceny dla konsumentów. Jeśli chodzi o życie imigrantów, integracja imigrantów podnosi dochody ich gospodarstw domowych i pozwala im żyć powyżej granicy ubóstwa i prowadzić bardziej sensowne życie.

Jak społeczności lokalne zapewniają rozwiązania dla integracji imigrantów

Jak powiedziano powyżej, imigranci integrują się na poziomie lokalnym, a społeczności lokalne odgrywają ważną rolę. Jednak wiele czynników wpływa na to, jak łatwo ktoś może zintegrować się z krajem przyjmującym, współpracując z wysiłkami podejmowanymi przez lokalne społeczności. Niektóre z tych ułatwiających czynników

są następujące:
  • Płynna znajomość lokalnego języka,
  • Ich potrzeby psychospołeczne,
  • ich stan zdrowia,
  • ich wiek i płeć,
  • Czy mają członków rodziny lub przyjaciół w społeczności przyjmującej,
  • Istniejące usługi wsparcia dla integracji imigrantów lub pomocne społeczności diaspory,
  • Stopień, w jakim miejscowi akceptują obcokrajowców.

Z kolei społeczności lokalne pomagają integracji imigrantów na wiele sposobów, ale przyjrzyjmy się 2 najważniejszym sposobom:

Wolontariat

Wolontariusze pomagają w lokalnej kuchni zupyWolontariusze

mogą zaoferować indywidualne i nieformalne wsparcie, którego migranci potrzebują przynajmniej na początku procesu przesiedlenia. Ich praca jest uzupełnieniem pracy państwa, ponieważ nie zawsze wystarcza ona na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. Wolontariusze pomagają tworzyć duże sieci społeczne, budować dobre relacje z migrantami i uchodźcami oraz z większą społecznością. Wolontariusze mogą pomóc w integracji imigrantów poprzez prowadzenie zajęć społecznych i rekreacyjnych, pomoc w nauce języka oraz poprzez programy buddying i mentoring.

Budowanie potencjału w społecznościach diaspory

Społeczności diaspory zawsze odgrywały ważną rolę w przyjmowaniu i integracji imigrantów w nowym kraju przyjmującym. Społeczność diaspory składa się z osób pochodzących z tego samego kraju lub regionu, mieszkających w innym państwie. Można je określić jako wspólnotę tylko wtedy, gdy współpracują i pomagają sobie nawzajem w oparciu o wspólne pochodzenie. Dlatego też społeczności diaspory mogą pomóc w przygotowaniu społeczności lokalnych do przyjęcia nowo przybyłych migrantów i w konsekwencji pomóc nowo przybyłym. Takimi aktorami społecznościowymi są grupy oparte na wierze, stowarzyszenia społecznościowe i społeczności studenckie, które odgrywają krytyczną rolę w powitaniu i wspieraniu.

Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i osób ubiegających się o azyl poprzez projekt IntegrAction

Projekt UE IntragrAction

Potrzeba integracji migrantów jest dostrzegana na poziomie europejskim. UE przekazuje wiele funduszy organizacjom wspierającym migrantów i uchodźców w całej Europie, ponieważ integracja migrantów pozostaje jednym z europejskich priorytetów.

IntegrAction

jest projektem Erasmus+, który zajmuje się społeczno-ekonomiczną integracją uchodźców i osób ubiegających się o azyl na poziomie lokalnym. Cele projektu są następujące:
  • Pomoc w integracji społeczno-ekonomicznej uchodźców i osób ubiegających się o azyl poprzez poprawę ich umiejętności językowych,
  • Zwiększenie szans imigrantów na zatrudnienie poprzez rozwój umiejętności społeczno-zawodowych i przedsiębiorczych ukierunkowanych na znalezienie pracy, aktywne poszukiwanie pracy i samozatrudnienie.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych i międzykulturowych imigrantów poprzez zachęcanie do aktywnego angażowania się w lokalne grupy zainteresowań.

Dowiedz się więcej o IntegrAction odwiedzając oficjalną stronę

projektu.

Podsumowanie

Integracja migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl ma kluczowe znaczenie dla przyszłego dobrobytu i spójności społeczeństw europejskich. Z tego powodu, dla udanej integracji imigrantów, Europa potrzebuje dobrze zarządzanej i skutecznej polityki migracyjnej i azylowej, skupiającej się na społecznościach lokalnych. Więzi społeczne, które mogą powstać w społecznościach lokalnych, są ważnym czynnikiem powodzenia działań na rzecz integracji imigrantów. Mogą one pomóc w zaspokojeniu najbardziej podstawowych potrzeb migrantów, takich jak nauka języka lokalnego, znalezienie pracy lub mieszkania.