Post

Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet na obszarach wiejskich

Prawa człowieka są częstym i powracającym tematem dyskusji w dialogu publicznym. W pewnym sensie ktoś mógłby powiedzieć, że mamy szczęście, że żyjemy teraz, ponieważ świat był kiedyś dzikim i niesprawiedliwym miejscem pełnym realizmu i trudności. Dzięki różnym ruchom społecznym XX wieku, świat był świadkiem powstania praw człowieka, które uczyniły świat miejscem bardziej przyjaznym dla większości.

Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że kobiety stanowią połowę światowej populacji, to prawdopodobnie to właśnie one najbardziej skorzystały na tych nowych zasadach. Walka o prawa kobiet nabrała rozpędu i umożliwiła kobietom na całym świecie większe zaangażowanie w sferze społecznej i gospodarczej. W szczególności ekonomiczne upodmiotowienie kobiet było wielkim zwycięstwem dla kobiet, ponieważ mogły one wreszcie stać się niezależne.

Jednakże, jak w większości przypadków, obszary wiejskie pozostają w tyle, zmiany zachodzą wolniej, a ludzie są bardziej niechętni zmianom. W tym artykule zajmiemy się w szczególności sytuacją ekonomicznego upodmiotowienia kobiet na obszarach wiejskich. Czy kobiety mieszkające na wsi mogą prowadzić samodzielne życie? Przekonajmy się.

Znaczenie wzmocnienia ekonomicznego kobiet

Po pierwsze, wzmocnienie ekonomiczne kobiet jest integralną częścią realizacji praw kobiet i równości płci. Jak wspomniano powyżej, upodmiotowienie ekonomiczne pozwala kobietom na emancypację i konkurowanie na równi z mężczyznami na rynku pracy. Ekonomiczna niezależność kobiet od mężczyzn lub ich rodzin pozwala im kontrolować swój czas, życie, ciało i decyzje.

Wzmocnienie pozycji kobiet w gospodarce i zniwelowanie różnic między płciami jest również zapisane w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych. W szczególności Cel 5 - osiągnięcie równości płci, Cel 8 - promowanie pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich. Cel 1 odnosi się do położenia kresu ubóstwu, cel 2 do bezpieczeństwa żywnościowego, cel 3 do zapewnienia zdrowia, a cel 10 do zmniejszenia nierówności.

Zwłaszcza w przypadku celu 2, który dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego, kobiety wiejskie mogą wnieść znaczący wkład. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie rośnie zapotrzebowanie na zrównoważoną i zdrową żywność. Ponieważ na obszarach wiejskich nie ma zbyt wielu możliwości pracy, przedsiębiorczość rolnicza jest doskonałą drogą do wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet na obszarach wiejskich.

Jaka jest obecna sytuacja?

Kobietom na obszarach wiejskich bardzo trudno jest żyć samodzielnie i z własnych środków. Według ONZ, prawie jedna trzecia kobiet na świecie jest zatrudniona w sektorze rolniczym, ale zdecydowana większość z nich znajduje się w krajach rozwijających się, ponieważ kobiety rzadziej są właścicielkami ziemskimi (na świecie jest ich tylko 12,8 procent), co prowadzi do wniosku, że są to nisko opłacani pracownicy. Dodatkowo, nierzadko zdarza się, że wiele kobiet pracuje za darmo, aby pomóc rodzinie, lub że oprócz codziennej pracy, mają one również za zadanie wykonywać obowiązki domowe.

Wzmocnienie ekonomiczne kobiet na obszarach wiejskich ma kluczowe znaczenie. Ponieważ możliwości pracy w rolnictwie są ograniczone, a rolnictwo jest jedynym realnym wyborem, kobiety wiejskie potrzebują naszego wsparcia. Ponieważ społeczności wiejskie są zazwyczaj bardziej konserwatywne, kobiety częściej cierpią z powodu nierówności płci i ograniczonych możliwości, by stać się naprawdę niezależnymi.

Europejski projekt RWSFF

Europejski projekt RWSFF (Rural Women to Sustainable Food and Farming) realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) wraz z partnerami chce w znaczący sposób przyczynić się do wzmocnienia pozycji kobiet wiejskich.

Projekt RWSFF ma na celu ustanowienie trwałego procesu na obszarach wiejskich, który pomoże osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, takim jak kobiety, znaleźć możliwości w przedsiębiorczości rolniczej i odpowiednich segmentach gospodarki wiejskiej. W ten sposób kobiety będą miały platformę i system wsparcia, który pomoże im stać się niezależnymi i przyczynić się do rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.