Post

Program "Kreatywna Europa" 2021-2027: przedstawienie nowej agendy programu

Przedstawiono zestaw działań w ramach programu Kreatywna Europa 2021-2027 i w pierwszym roku jego funkcjonowania. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie profesjonalistów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w Europie i poza nią, aby podnieść się po pandemii COVID-19. Ponadto program ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności tego sektora, a jednocześnie zachęcenie do podejmowania wysiłków na rzecz podejścia ekologicznego, cyfrowego i sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poznaj kontekst programu "Kreatywna Europa

Program ten został wprowadzony w 2014 r. jako możliwość finansowania dla specjalistów z sektora kultury i sektora kreatywnego oraz jako uznanie ich wkładu w gospodarcze i społeczne ramy Europy. Finansowanie koncentruje się na następujących trzech obszarach: kultura, media i współpraca międzysektorowa. W okresie od 2014 do 2020 roku w ramach Kreatywnej Europy sfinansowano projekty z 41 krajów europejskich. Pozytywny wpływ tej inicjatywy był jednak szerszy i wykraczał poza wspomniane projekty.

Plan działania programu "Kreatywna Europa" na lata 2021-2027

Wraz z uruchomieniem nowych działań programu, zwiększono budżet. Program Kreatywna Europa 2021-2027 koncentruje się na: współpracy transnarodowej; promocji w skali globalnej; innowacyjności; oraz dostępie do możliwości finansowania. Ponadto należy wziąć pod uwagę równość płci i europejskie podejście do środowiska. Plan programu obejmuje następujące działania:

  • Kształtowanie wspólnych wartości europejskich opartych na umiejętności korzystania z mediów, charakteryzujących się wolnością i pluralizmem.
  • Laboratorium kreatywnych innowacji, które będzie wspierać innowacje w zakresie treści, dystrybucji i promocji.
  • Ułatwienie eksponowania europejskich utworów audiowizualnych poza granicami kraju.
  • Wspieranie literatury, muzyki, architektury i dziedzictwa kulturowego poprzez nagrody UE oraz inicjatywy "Europejskie Stolice Kultury" i "Znak Dziedzictwa Europejskiego".
  • Wspieranie procesu tłumaczenia dzieł literackich oraz partnerstw w dziedzinie wydawnictw.

iED zachęca do podejmowania inicjatyw, które wspierają kulturę i kreatywność oraz jest aktywnym uczestnikiem europejskich partnerstw strategicznych, które mają taką samą wizję jak nasz Instytut. Jeśli masz pomysł, który mógłby zostać zrealizowany w ramach programu Kreatywna Europa, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem.