Post

Gospodarka, która działa na rzecz ludzi i planety.

Pakiet jesienny semestru europejskiego

Nowy cykl Semestru Europejskiego został zainaugurowany17 grudnia 2019 r. przez Komisję von der Leyen. Będzie to pierwszy cykl mandatu, w którym zostanie przedstawiona ambitna, zrestartowana strategia wzrostu. Strategia ta będzie się koncentrować na promowaniu konkurencyjnego zrównoważonego rozwoju, który pozwoli zbudować gospodarkę działającą na rzecz ludzi i planety.

Wizja prezydent Ursuli von der Leyen, którą można znaleźć w Wytycznych Politycznych , jest realizowana przez Roczną Strategię Zrównoważonego Wzrostu. Strategia polityki gospodarczej i zatrudnienia UE umieszcza zrównoważony rozwój i integrację społeczną w samym centrum polityki gospodarczej UE, wraz z priorytetami, które zostały ustalone w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Dzięki tej strategii Komisja Europejska chce utrzymać pozycję Europy jako lidera najbardziej zaawansowanego systemu opieki społecznej na świecie, a także stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie oraz tętniącym życiem ośrodkiem innowacji i konkurencyjnej przedsiębiorczości. W ten sposób Europa będzie dysponować narzędziami niezbędnymi do walki o sprawiedliwość społeczną i dobrobyt.

W szerszym ujęciu strategia zrównoważonego wzrostu pomoże UE i jej państwom członkowskim w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które Komisja po raz pierwszy włącza do europejskiego semestru.

"Trwa głęboka trwa głęboka transformacja naszego modelu gospodarczego. Zmiana klimatu, cyfryzacja i zmiany demograficzne wymagają od nas dostosowania naszej polityki gospodarczej, tak aby Europa pozostała konkurencyjną siłą. gospodarczej, tak aby Europa pozostała konkurencyjną siłą na arenie światowej, a jednocześnie w sposób zrównoważony i sprawiedliwy. Jednocześnie kraje UE muszą wzmocnić swoją obronę przed globalnymi zagrożeniami, które pojawiają się na horyzoncie. Zachęcam kraje dysponujące przestrzenią fiskalną do dalszego pobudzania inwestycji, a te, które mają wysoki poziomie zadłużenia do jego obniżenia".

Valdis Dombrovskis, Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej ds. Gospodarki Pracującej dla Ludzi

"Od dziś stawiamy transformację klimatyczną w centrum naszego zarządzania gospodarką. Ponieważ kiedy mówimy, że Zielony Ład jest nową strategią wzrostu gospodarczego Europy, to mamy to na myśli. tak właśnie jest. Jednym z moich głównych priorytetów w pierwszym roku mojej kadencji będzie włączenie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do europejskiego semestru. To Jest niezwykle ważne, aby ta ważna zmiana w europejskiej polityce gospodarczej zakończyła się sukcesem. europejskiej polityki gospodarczej."

Paolo Gentiloni, Komisarz ds. gospodarki

"Nowa strategia łączy w sobie zasady zwalczania nierówności i dążenia do wzrostu gospodarczej i społecznej zapisanych w Europejskim filarze praw socjalnych. praw społecznych. Liczba osób pracujących jest dziś rekordowo wysoka, ale nadal utrzymują się nierówności. się utrzymują. W szybko zmieniającym się świecie i w gospodarce, w której kluczową rolę odgrywają innowacje, musimy musimy ułatwić lepszy dostęp do rynku pracy i więcej inwestować w umiejętności dla tych, którzy muszą się przystosować do cyfrowej i ekologicznej transformacji, a zwłaszcza dla osób najsłabszych. Sprawiedliwość społeczna musi być integralną częścią każdego elementu tego nowego nowego nurtu prac."

Nicolas Schmit, Komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych

Strategie długoterminowe, które są realizowane w ramach Rocznej Strategii Zrównoważonego Rozwoju, są wspierane przez cztery wymiary, na których opiera się strategia. Wymiary te pomagają ukierunkować reformy strukturalne, różne polityki zatrudnienia, instrumenty i obowiązki, które państwa członkowskie muszą realizować, aby stworzyć gospodarkę, która działa z korzyścią dla ludzi i planety.

Oto te cztery wymiary:

  • zrównoważenie środowiskowe;
  • wzrost wydajności;
  • sprawiedliwość oraz
  • stabilność makroekonomiczna.

Jeśli chodzi o semestr europejski, większy nacisk zostanie położony na zrównoważenie środowiskowe poprzez dostarczenie państwom członkowskim konkretnych wskazówek dotyczących tego, które reformy strukturalne i inwestycje w kierunku zrównoważonej gospodarki są najbardziej potrzebne.

Niektóre z celów semestru europejskiego to:

  • Promowanie inwestycji i reform strukturalnych sprzyjających badaniom i innowacji
  • Poprawa dostępu do finansów
  • Poprawa funkcjonowania rynków produktów i usług
  • Usunięcie wąskich gardeł w środowisku biznesowym

Kolejne kroki

Na stronie Rada Europejska proszona jest o zatwierdzenie przedstawionej dziś strategii zrównoważonego wzrostu przedstawioną w dniu dzisiejszym.

Państwa członkowskie powinny uwzględnić priorytety określone przez Komisję w strategii zrównoważonego wzrostu w swoich krajowych politykach i strategiach, zgodnie z programami stabilności lub konwergencji oraz krajowymi programami reform, które przedstawią w przyszłym roku. Na tej podstawie Komisja zaproponuje zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach wiosennego pakietu europejskiego semestru. Zalecenia te zostaną przyjęte przez państwa członkowskie w Radzie. Państwa członkowskie ponoszą zatem ostateczną odpowiedzialność za ich treść i realizację.

Przewodnicząca von der Leyen w wytycznych politycznych podkreśliła, jak ważne jest, by Parlament Europejski Parlament Europejski ma "donośniejszy głos" w zarządzaniu gospodarką. W tym celu Komisja ma nadzieję na nawiązanie konstruktywnego dialogu z Parlamentem Parlamentem na temat zawartości tego pakietu i każdego kolejnego etapu cyklu semestru europejskiego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie Unii Europejskiej poświęconej jesiennemu pakietowi dotyczącemu semestru europejskiego.