Post

Warsztaty doktoranckie, "Dziedzina prawa Unii Europejskiej".

Centrum Prawa Europejskiego Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas organizuje warsztaty doktoranckie. Tematem warsztatów doktoranckich jest "obszar prawa Unii Europejskiej".

Prawo Unii postawiło sobie za zadanie zbudowanie złożonej przestrzeni życia gospodarczego i społecznego. Doprowadziło to do powstania szczególnego "pola", na które składają się powiązania instytucji, zasad, praktyk i odrębnych kultur. W ramach tego pola rozwijają się nowe formy podmiotowości i normatywności, które prawo Unii Europejskiej stara się uporządkować i uregulować. Po pierwsze, kontury dziedziny prawa Unii Europejskiej okazują się być głęboko zmienne i nieprecyzyjne, do tego stopnia, że wydają się trudne do uchwycenia i wpływają na samą tożsamość Unii. Kryzys zdrowotny, na przykład, pokazał trudności w bardziej precyzyjnym określeniu zakresu interwencji Unii. Podobnie, podczas kryzysu budżetowego, zarzut działania ultra vires, poza zakresem swoich kompetencji, skupił wiele krytycznych uwag skierowanych do instytucji europejskich, z ryzykiem zagrożenia autorytetu Unii. Po drugie, postępująca "europeizacja" wielu dziedzin prowadzi do znaczących zmian strukturalnych, zarówno w sprawowaniu władzy, jak i w konstruowaniu wiedzy.

Budynek unii europejskiej

Włączenie prawa UE do dziedziny przekształca funkcjonowanie aparatu krajowego, czy to poprzez pojawienie się nowych instytucji lub sieci organów, czy też w ramach tradycyjnych organów tworzenia prawa (parlament, rząd, jurysdykcje). Ponadto i w konsekwencji europeizacja całych sekcji krajowych dyscyplin prawnych powoduje głębokie zakłócenia w sposobie myślenia o prawie, do tego stopnia, że przekształca akademickie pole wiedzy prawniczej. Kto i w jaki sposób uczestniczy w kształtowaniu dziedziny prawa unijnego? Wreszcie, badanie dziedziny prawa unijnego prowadzi do pytania o to, co to znaczy należeć do niej. Prawo unijne tworzy nowe równowagi i daje początek nowym postaciom lub nowym statusom, co prowadzi do pytania o model życia w społeczeństwie, który promuje prawo unijne. Jakie formy idei sprawiedliwości wiążą się z przynależnością do dziedziny prawa unijnego i czy europejska jednostka może się z nią identyfikować?